ลำดับ
ประเภท
กลุ่มอาชีพ
รหัส
ชื่อสายงาน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน...คลิกรายละเอียด
ระดับ
1
บริหาร
1
1-1-001
บริหาร
ต้น - สูง
2
บริหาร
1
1-1-004
ตรวจราชการกระทรวง
สูง
3
อำนวยการ
1
2-1-001
อำนวยการ
ต้น - สูง
4
อำนวยการ
1
2-1-002
อำนวยการเฉพาะด้าน
ต้น - สูง
5
วิชาการ
1
3-1-004
จัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
6
วิชาการ
1
3-1-006
ทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
7
วิชาการ
1
3-1-008
นิติการ
ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
8
วิชาการ
1
3-1-0012
วิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
9
วิชาการ
1
3-1-0013
วิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
10
วิชาการ
1
3-1-0016
วิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
11
วิชาการ
1
3-1-0019
วิชาการสถิติ
ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
12
วิชาการ
1
3-1-0021
วิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
13
วิชาการ
2
3-2-006
วิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
14
วิชาการ
2
3-2-009
วิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
15
วิชาการ
3
3-3-005
ประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
16
วิชาการ
3
3-3-007
วิชาการเผยแพร่
ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
17
วิชาการ
3
3-3-008
วิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
18
วิชาการ
6
3-6-001
กายภาพบำบัด
ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
19
วิชาการ
6
3-6-002
กิจกรรมบำบัด
ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
20
วิชาการ
6
3-6-003
จิตวิทยา
ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
21
วิชาการ
6
3-6-004
จิตวิทยาคลินิก
ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
22
วิชาการ
6
3-6-005
ทันตแพทย์
ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
23
วิชาการ
6
3-6-006
เทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
24
วิชาการ
6
3-6-008
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ- ทรงคุณวุฒิ
25
วิชาการ
6
3-6-009
แพทย์
ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
26
วิชาการ
6
3-6-010
แพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
27
วิชาการ
6
3-6-011
เภสัชกรรม
ปฏิบัติการ- ทรงคุณวุฒิ
28
วิชาการ
6
3-6-012
โภชนาการ
ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
29
วิชาการ
6
3-6-013
รังสีการแพทย์
ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
30
วิชาการ
6
3-6-014
วิชาการพยาบาล
ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ
31
วิชาการ
6
3-6-015
วิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
32
วิชาการ
6
3-6-017
วิชาการอาหารและยา
ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
33
วิชาการ
6
3-6-018
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ
34
วิชาการ
6
3-6-019
เวชศาสตร์การสื่อความหมาย
ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
35
วิชาการ
6
3-6-020
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
36
วิชาการ
7
3-7-001
กายอุปกรณ์
ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
37
วิชาการ
7
3-7-004
ช่างภาพการแพทย์
ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
38
วิชาการ
8
3-8-003
บรรณารักษ์
ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
39
วิชาการ
8
3-8-021
วิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒ
40
วิชาการ
8
3-8-025
วิทยาจารย์
ปฏิบัติการ- ชำนาญการพิเศษ
41
วิชาการ
8
3-8-026
สังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
42
ทั่วไป
1
4-1-001
ปฏิบัติงานธุรการ
ปฏิบัติงาน - อาวุโส
43
ทั่วไป
1
4-1-002
ปฏิบัติงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน - อาวุโส
44
ทั่วไป
1
4-1-004
ปฏิบัติงานเวชสถิติ
ปฏิบัติงาน - อาวุโส
45
ทั่วไป
1
4-1-005
ปฏิบัติงานสถิติ
ปฏิบัติงาน - อาวุโส
46
ทั่วไป
2
4-2-002
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน - อาวุโส
47
ทั่วไป
3
4-3-004
ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
48
ทั่วไป
3
4-3-007
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติงาน - อาวุโส
49
ทั่วไป
6
4-6-001
ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
50
ทั่วไป
6
4-6-002
ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
51
ทั่วไป
6
4-6-003
ปฏิบัติงานโภชนาการ
ปฏิบัติงาน - อาวุโส
52
ทั่วไป
6
4-6-004
ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
53
ทั่วไป
6
4-6-005
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
54
ทั่วไป
6
4-6-006
ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
55
ทั่วไป
6
4-6-007
ปฏิบัติงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน - อาวุโส
56
ทั่วไป
6
4-6-008
ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
57
ทั่วไป
6
4-6-009
พยาบาลเทคนิค
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
58
ทั่วไป
7
4-7-003
ปฏิบัติงานช่างศิลป์
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
59
ทั่วไป
7
4-7-006
ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
60
ทั่วไป
7
4-7-007
ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน - อาวุโส
61
ทั่วไป
7
4-7-012
ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
62
ทั่วไป
7
4-7-013
ปฏิบัติงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน - อาวุโส
63
ทั่วไป
7
4-7-014
ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน - อาวุโส
64
ทั่วไป
7
4-7-016
ปฏิบัติงานช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - อาวุโส
65
ทั่วไป
8
4-8-015
ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
 


บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ปรับปรุง 12 ก.ย. 59)