ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

 


 
 
ข่าวสาร / ความเคลื่อนไหว
 
สำนักงาน ก.พ.ประุชุมใหญ่ส่วนราชการ หลังยกเลิก "ซี" 11 ธ.ค.2551 [16/12/2551]
สธ.จัดแถวข้าราชการเกือบ 180,000 อัตรา ลงล็อคตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 2551
[09/12/2551]
ก.พ.กำหนด 11 ธ.ค.2551 ยกเลิก "ซี" จัดข้าราชการพลเรือนสามัญสู่ 4 ประเภทตำแหน่ง
[09/12/2551]
เอกสารบรรยายแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ
[15/10/2551]
รองเลขาธิการ ก.พ. รับมอบร่างบัญชีตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
การเตรียมการเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ในส่วนของกรมบัญชีกลาง
แบบฟอร์มจัดคนลง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 [07/10/51]      
 
 
 
 

 

สาระน่ารู้
   
การจัดตำแหน่งและจัดคนลง
ทิศทางบริหารค่าตอบแทนภาครัฐ เน้นผลสัมฤทธิ์-การปฏิบัติราชการ
กฎหมาย ก.พ.ใหม่ ไม่รอนสิทธิข้าราชการ


“ก้าวสู่ยุคใหม่  การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ"  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551จับประเด็น พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ความมุ่งหวังของการปรับเปลี่ยน  
ราชการได้อะไร?
   
   
   
 

 

 

 

 

 
             
             

ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ถ.ติวานนท์  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000
โทร. 0 2590 1908  โทรสาร 0 2590 1993 e-mail : person1@health.moph.go.th