จะทำการปิด Web site เก่า
อย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 15 มกราคม 256112 ม.ค.61

กฎระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ update หนังสือเวียน ธ.ค.60
พนักงานราชการ (up 17 พ.ย.60)
ลูกจ้างประจำ (up 18 เม.ย. 60)
ลูกจ้างชั่วคราว (up 31 พ.ค. 60)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(up 21 ธ.ค.60)
ขั้นตอนการขอรับบริการ
การบรรจุกลับ
การโอน
การย้ายและการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์ม
ข้าราชการ  (up 18 ส.ค.60)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( 11 มกราคม 2561)
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
จุลสารกองบริหารทรัพยากรบุคคล

25 สิงหาคม 60
   Download  
   ติดต่อเรา       ( up 3 พ.ค. 60 )26 มิ.ย. 6027 เม.ย. 60

9 ส.ค. 60รับสมัคร / 15 ม.ค.61
ู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ


13 มี.ค. 60


7ส.ค. 605 ธ.ค.2561

9 พ.ย. 2560     1 ก.พ.60
                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
มีแก้ไขข้อบังคับ9/10/60


คำสั่ง อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ที่ 20 /2561)
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Post 15 กุมภาพันธ์ 2561 :14:15ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว 118 / 12 มกราคม 2561 )
เรียน ทุกกรมในกระกระทรวงสาธารณสุข/สำนักคณะกรรมการอาหารและยา/หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี/
สถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร/กอง/
และหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ประกาศคณะกรรมคัดเลือกฯ

Post 12 มกราคม 2561 :16:25

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(ว 116 / 12 มกราคม 2561 )
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ

ใบสมัคร

แบบประเมินบุคลากรและผลงาน

Post 12 มกราคม 2561 :09.40


ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( ว102 / 11 มกราคม 2561)
เรียน กรมทุกกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานรัฐมนตรี กอง สถาบัน สำนัก ศูนย์
และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทุกแห่งPost 11 มกราคม 2561 :15.45
การทำสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับแก้ไข)
( ว7 / 10 มกราคม 2561)

เรียน อธิบดี/เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ/ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน
และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และผู้อำนวยการวิทยาลัย ทุกแห่ง

Post 11 มกราคม 2561 :16.40

 

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน(ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
เขตสุขภาพที่ 6 และเขตสุขภาพที่ 8 และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) เขตสุขภาพที่ 8
และเขตสุขภาพที่ 12 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


Post 10 มกราคม 2561 :15.00

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำผลงานเพื่อประเมินผลงาน
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) และตำแหน่งวิทยาจารย์ (ด้านการสอน)
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชนกPost 10 มกราคม 2561 :11.05
ขอความร่วมมือสำรวจข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในงบประมาณ พ.ศ.2566
(ว 51 / 6 มกราคม 2561)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

Post 8 มกราคม 2561 :15.10

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

(
ว 45 / 8 มกราคม 2561)
เรียน อธิบดี, เลขาธิการ, ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

ประกาศรับสมัครคัดเลือก ระดับเชี่ยวชาญ

ใบสมัคร

Post 8 มกราคม 2561 :10.05


ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

(ว10 / 5 มกราคม 2561)
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม/หัวหน้าหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

กำหนดเวลาการคัดเลือก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร และใบสมัคร

วิธีดำเนินการคัดเลือกของแต่ละหน่วยงาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

Post 8 มกราคม 2561 :09.30


เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
( ว 49 / 8 มกราคม 2561)
เรียน จังหวัดทุกจังหวัด

Post 8 มกราคม 2561 : 11.10

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
( ว 12 / 8 มกราคม 2561)
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม และ หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

Post 8 มกราคม 2561 : 11.10

เรื่อง ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ,แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 12 ( ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 )

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 13 ( ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 )

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 14 ( ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 )

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 11 ( ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 )

Post 5 มกราคม 2561 : 15.40

เรื่อง ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
( ว 47 / 8 มกราคม 2561)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

Post 8 มกราคม 2561 : 10.00

เรื่อง ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
( ว 11 / 8 มกราคม 2561)
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม และ หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

Post 8 มกราคม 2561 : 10.00

(ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น จำนวน 7 ตำแหน่ง )

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 ( ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 )

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 11 ( ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 )

Post 5 มกราคม 2561 : 14.55


เห็นชอบให้ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
เป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฏ ก.พ.

(ว 2262 / 8 สิงหาคม 2560)

เรียน สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป

เอกสารแนบ 1 (หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008.3.3/35 ลว 28 เม.ย.60)

เอกสารแนบ 2 (หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1008.3.3/106 ลว 26 พ.ค.60)

Post 5 มกราคม 2561 : 14.30


เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ
(ว 15 / 4 มกราคม 2561 )
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

Post 4 มกราคม 2561 : 16.25
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสอบแข่งขันได้ฯ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

Post 4 มกราคม 2561 : 15.00
เรื่อง การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
( ว 3785 / 29 ธันวาคม 2560)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

Post 29 ธันวาคม 2560 : 11.45

เรื่อง ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง และขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 3772 / 28 ธันวาคม 2560)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้องสรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

Post 28 ธันวาคม 2560 : 15.40 
เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

( ว 3756 / 27 ธันวาคม 2560)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง


สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

Post 27 ธันวาคม 2560 : 13.50เรื่อง การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2561
(ว3742 / 26 ธันวาคม 2560)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

Post 27 ธันวาคม 2560 : 10.30
การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบออนไลน์ (ว1017 / 25 ธันวาคม 2560 )
เรียน ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หน่วยงานต่างๆ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ส่วนกลาง)
Post 26 ธันวาคม 2560 : 14.30

ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สป.

คำสั่ง อ.ก.พ.สป. ที่ 51 / 2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แทนอนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ

ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการในสังกัดสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการของปี พ.ศ.2560 ผ่านระบบ ออนไลน์

(ว3740 / 26 ธันวาคม 2560)
เรียน สำนักงานเขตสุขภาพ 1 -11 จังหวัดทุกจังหวัด กอง /ศูนย์ / กลุ่มและหน่วยงาน ต่าง ๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
( ว 3714 / 22 ธันวาคม 2560)
ปรับลดตำแหน่งต่ำลง 1 ระดับ (ชั่วคราว) 61 ตำแหน่ง

เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน 360 ตำแหน่ง

ปรับปรุงชื่อตำแหน่งในบริหารงาน 29 ตำแหน่ง

เปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ 207 ตำแหน่ง

Post 25 ธันวาคม 2560 : 14.00

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งใน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560
Post 22 ธันวาคม 2560 : 13.50


เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
ถึง จังหวัดทุกจังหวัด
(ว 3718 / 22 ธันวาคม 2560)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4192 / 2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

Post 22 ธันวาคม 2560 : 11.50

เรื่อง ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง และขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 3696 / 21 ธันวาคม 2560)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง


สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

Post 21 ธันวาคม 2560 : 16.30เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2560


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
( สสจ./รพศ./รพท. )

( ว 3697 / 21 ธันวาคม 2560 )

ดาวน์โหลด ตารางกำหนดวัน เวลา

ดาวน์โหลด บัญชีจัดสรรให้ข้าราชการ

ดาวน์โหลด บัญชีจัดสรรให้พนักงานราชการ

ดาวน์โหลด บัญชีจัดสรรให้ลูกจ้างประจำ

ดาวน์โหลด ยอดรวมจัดสรรทั้งหมด

Post 21 ธันวาคม 2560 : 16:10

เรื่อง การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2560 (กรม)
เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

( ว 876 / 21 ธันวาคม 2560 )
Post 21 ธันวาคม 2560 : 13:40


 

เรื่อง เงินประจำตำแหน่ง
เรียน จังหวัดทุกจังหวัด
( ว 3664 / 19 ธันวาคม 2560 )
Post 21 ธันวาคม 2560 : 10:35
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560)


ดาวน์โหลด รายชื่อตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด รายชื่อตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด รายชื่อตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Post 20 ธันวาคม 2560 : 11.55
หน่วยงานที่ต้องชี้แจงความผิดปกติของการนำส่งเงิน กบข.ประจำเดือนตุลาคม 2560

1.1 หน่วยงานที่ต้องชี้แจงความผิดปกติ

1.2 หนังสือ ที่ กบข.6010/ว7045/2560

1.3 รายงานข้อมูลสมาชิกที่่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล

หน่วยงานที่ต้องแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.บรรจุใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2560

2.1 หน่วยงานที่ต้องชี้แจงข้อมูล

2.2 หนังสือ ที่ กบข.ที่6010/ว7147/2560

2.3 ข้อมูลสมาชิกบรรจุใหม่ที่ยังไม่ได้รับเอกสาร

Post 18 ธันวาคม 2560 : 13.35
เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง
( ว 3625 / 15 ธันวาคม 2560)
Post 15 ธันวาคม 2560 : 14.30

สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560)

Post 14 ธันวาคม 2560 : 15.00เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง
( ว 3598 / 13 ธันวาคม 2560)
Post 14 ธันวาคม 2560 : 10.00

สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3


เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรียน จังหวัดทุกจังหวัด
(ว3609 / 14 ธันวาคม 2560)

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
(ว 860 / 14 ธันวาคม 2560)

รียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการกอง / กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี


คำสั่ง กส. 1814/2560 เรื่อง ย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

คำสั่ง สป. 4075/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

  เอกสารการบรรยาย โครงการ HR จังหวัด
ในวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560
วันที่ 13 ธันวาคม 2560

1. Service Plan แผนการบริการปีงบประมาณ 2561

2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

3. สิทธิประโยชน์ข้าราชการของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
แบบ 5309
แบบ 5316 ครั้งที่ 1 -2
แบบ 5316 ครั้ง 2 - 2
แบบ 5316 กบข. รง 008-2-2-2551-1
แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่ความตาย
ป.ค.14-2
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
4.สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ

5. การดำเนินการเกี่ยวกับงานเงินเดือน
  วันที่ 14 ธันวาคม 2560

1.การเตรียมความพร้อมการจัดคนลงตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลรายงานร้อยละของหน่วยงานที่มีบุคลากรเพียงพอ
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลรายงานร้อยละของหน่วยงานที่มีบุคลากรเพียงพอเขตสุขภาพที่7

2.การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

3.การควบคุม กำกับ ติดตาม และะประเมินผลบริหารตำแหน่ง
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ค่าตอบแทนเฉลี่ยของการกำหนดตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้ก.พ.กำหนดหลักเกณฑ์ตำแหน่งเพิ่มเติ่ม
หลักเกณฑ์ประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
HR Planning
เอกสารการอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาความสุขของบุคลากรและองค์กร

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งความสุข
(
Happy MOPH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ"

เอกสารการอบรม วันที่ 6 -8 ธันวาคม 2560
เรื่อง การแจ้งความประสงค์ในการรับโอนข้าราชการใน
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่น 10

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)
(ว 976 / 6 ธันวาคม 2560)
Post 8 ธันวาคม 2560 : 09.35


เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /
โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง

(ว 3541 / 6 ธันวาคม 2560)
Post 7 ธันวาคม 2560 : 09.30
  สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  เอกสารแนบ 1
  เอกสารแนบ 2
  เอกสารแนบ 3
  เอกสารแนบ 4


เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
เรียน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ทุกเขตสุขภาพ

(ว 847 / 6 ธันวาคม 2560)
Post 7 ธันวาคม 2560 : 09.30

เรื่อง แจ้งการติดต่อราชการ
เรียน ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว 971 / 4 ธันวาคม 2560)
  เรื่อง แจ้งการติดต่อราชการ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง

(ว948 / 4 ธันวาคม 2560)
Post 4 ธันวาคม 2560 : 13.40
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ

(ว 3482 / 30 พฤศจิกายน 2560)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

Post 4 ธันวาคม 2560 : 12.00

 


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร
์กำลังคนด้านสาธารณสุข หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาสาธารณสุข
(ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ว942 / 1 ธันวาคม 2560)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 - 12
Post 1 ธันวาคม 2560 : 12.00

 

  หนังสือเวียนเกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ต.ค.60

เรืยน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 - 12
เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ

( ว 663 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.55

เรียน ผู้อำนวยการกอง/ สถาบัน / ศูนย์ / กลุ่ม และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษ การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ
และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำ ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของ
ตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ว 659 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.47

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 - 13
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ที่มาช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการที่สำนักงานงานเขตสุขภาพ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ว 658 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.38

เรียน อธิบดีกรมทุกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ว 552 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.30

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การเลื่อนเงินข้าราชการและการให้ข้าราชการไดรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ีพนักงานราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษ ลูกจ้างประจำ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ที่ สธ 0208.11 / ว 2160 / 31 กรกฎาคม 2560 / Post 1 Aug 2017: 10.15
สรุปการดำเนินการของส่วนราชการ
ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ที่ไปช่วยราชการในสายงาน กอ.รมน.
ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการช่วยราชการในหน่วยงานอื่น
แบบรายงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน
เงินเดือนของส่วนราชการ
คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ

 

 


การเรียกตัวผู้สอบแข่งขัน
ได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


12 ม.ค. 2561

การจัดสรรแพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร ประจำปี 2560
   
   
      การจ้างงานคนพิการ
               4 พ.ย..59

28 ก.พ. 60

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

5 ก.ค. 60
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
   ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551
  การบันทึกรายการ ก.พ.7
  การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.

6 มิ.ย. 60

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ

 10 ส.ค.59

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ


การคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558
.....................................................................................................................................
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th