แบบฟอร์มข้าราชการ
แบบสรุปการประเมินผลการผลการปฏิบัติราชการ
  ตัวอย่าง คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและย้ายข้าราชการ (ม.ค.56)  
 แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 ตัวอย่างคำสั่งปรับเงินเดือน  
 กรณีเงินเดือนยังไม่ถึงขึ้นต่ำของระดับ
(ว 17/51) ปรับปรุงวันที่ 1 ก.พ.55
 
 ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  
 
 ตัวอย่างการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานรัฐมนตรี
 
 แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 ตัวอย่างคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง (สำหรับข้าราชการที่บรรจุก่อน 1 เม.ย. 54  และไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน)

 ตัวอย่าง คำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ กรณีนำค่าตอบแทนดังกล่าวไปปรับเป็นเงินเดือน
 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ใน
ว 8 / 28 เมษายน 2554

 
   
   
 แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
 ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
(ตาม ว 10/24 มกราคม 2550) คลิก
   
          เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล  
          แบบประเมินผลงาน  
          ข้อเสนอแนวคิด  
 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538 สายงาน คลิก    
      นายแพทย์      
      ทันตแพทย  
      เภสัชกร (แก้ไข 2 เมษายน 2558)  
      พยาบาลวิชาชีพ  
      นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ (แก้ไข 26 มกราคม 2558)  
     นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (อำนวยการระดับต้น) 5 พ.ค. 60  
 แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล (นับตาม ว10/48 และ ว16/2538  
 ตัวอย่างประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 ณ วันที่ 1 เมษายน 2553
 
 ตัวอย่างประกาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
 ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
 ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
 ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  
 ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  
 ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกฯ
 ตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  ตัวอย่างคำสั่งของสำนักงาน ก.พ.
 ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 แบบฟอร์มคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
 
 แบบฟอร์มคำสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศ(กำลังปรับปรุง)
 
 ตัวอย่างคำสั่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 (ก่อนวันที่ 11 ธ.ค.51)
 
 ตัวอย่างคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.51
 
 ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ
 
(ปรับปรุงตามหนังสือที่ สธ 0201.032/ว14 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552)
 แบบฟอร์มการบันทึกผลงานและคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมินฯ   
         ดาวน์โหลด

       สมุดบันทึกผู้ปฏิบัติฯ
       สมุดบันทึกผู้ประเมินฯ
  
 
 ตัวอย่างคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน ระดับ 9
 
 หนังสือยินยอมปฏิบัติราชการชดใช้ ณ ส่วนราชการที่รับโอน
 แบบประเมินทันตแพทย์ ด้านทันตกรรม(แบบใหม่ตาม ว10/50) (ปรับปรุง 28 มิ.ย.59)
 
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม
 ใบขอย้า
 ใบขอโอน
 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
 แบบใบสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลรับราชการ

 แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
 กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 
 หนังสือยินยอมปฏิบัติราชการชดใช้ ณ ส่วนราชการที่รับโอน
 หนังสือยินยอมปฏิบัติราชการชดใช้ ณ ส่วนราชการที่รับโอน
 แบบรายงานความดีความชอบ (แบบกรณีพิเศษ)