กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง
พกส.001/3 แบบลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วิธีการชำระเงิน KTB Bill Payment 18 ต.ค.60
พกส.001 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 18 ต.ค.60
ตัวอย่างการกรอก พกส.001 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พกส.001.1 แบบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับประโยชน์เพิ่มเติม
พกส.002 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ 18 ต.ค.60

พกส.001-1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก (สรุปแจ้งโดยหน่วยงาน)
แบบฟอร์มรายชื่อผู้มีสิทธิรับประโยชน์เพิ่มเติม  พกส.001.1
พกส.001-2 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก (สำหรับสมาชิก)
พกส.003 แบบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 18 ต.ค.60
พกส.004 แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ 18 ต.ค.60
พกส.005 แบบขอคงเงินไว้ในกองทุน
พกส.005-1 แบบขอรับเงินที่คงไว้ในกองทุน

พกส.006 แบบแจ้งขอรับเงินเป็นงวด
พกส.006-1แบบขอเปลี่ยนแปลง-ยกเลิกการรับเงินเป็นงวด
พกส.007 แบบแจ้งโอนย้ายสมาชิกในกองทุนเดียวกัน
พกส.008 แบบแจ้งรับโอนสมาชิก
พกส.009 แบบขอคืนเงินกองทุนที่นำส่งเกิน
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน
(ตัวนี้ใช้คู่กับใบสมัครกองทุนพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน)

7 กรกฎาคม 2558